PLAÇA DE LES ESCOLES5925
Denominació popular per la proximitat dels centres educatius
NumeracióLongitud
Senars, del 1 al 1
242 metres
Districte(s)Barri(s)Codi postal
EVOLUCIÓ HISTŇRICA DEL NOM
Data altaData baixaNom del vialObservacions
 30-03-2016     PLAÇA DE LES ESCOLES