PLAÇA DEL PROLETARIAT5926
Denominació proposada pels alumnes de les escoles del barri
NumeracióLongitud
Senars, del 1 al 1
123 metres
Districte(s)Barri(s)Codi postal
EVOLUCIÓ HISTŇRICA DEL NOM
Data altaData baixaNom del vialObservacions
 30-03-2016     PLAÇA DEL PROLETARIAT