PLACETA DELS SOMNIS5929
NumeracióLongitud
Senars, del 1 al 1
47 metres
Districte(s)Barri(s)Codi postal
EVOLUCIÓ HISTŇRICA DEL NOM
Data altaData baixaNom del vialObservacions
 26-06-2017     PLACETA DELS SOMNIS