PLAÇA DE FREDERICA MONTSENY5931
Frederica Montseny i Mañé
Madrid, 1905 - Tolosa, 1994
Política, escriptora i líder anarquista
NumeracióLongitud
Senars, del 1 al 1
366 metres
Districte(s)Barri(s)Codi postal
EVOLUCIÓ HISTÒRICA DEL NOM
Data altaData baixaNom del vialObservacions
 26-06-2017     PLAÇA DE FREDERICA MONTSENY