PONT DE LES ARTS5939
Travessa la riera del Palau i connecta l'avinguda de Béjar amb l'avinguda de les Arts
NumeracióLongitud
Senars, del 1 al 1
116 metres
Districte(s)Barri(s)Codi postal
EVOLUCIÓ HISTŇRICA DEL NOM
Data altaData baixaNom del vialObservacions
 05-06-2018     PONT DE LES ARTS