els carrers de Terrassaels carrers de Terrassa

Els noms dels carrers són un reflex de la vida d'una població, i constitueixen un llegat que forma part del seu patrimoni cultural i de l'essència que en defineix la idiosincràsia.

La toponímia urbana ha estat, en el decurs dels temps, víctima dels avatars polítics, socials i econòmics que han sacsejat la ciutat, a la trajectòria històrica i al desenvolupament urbanístic de la qual es troba lligada de forma indestriable. Per aquesta raó es pot afirmar que representa una imatge fidel de la realitat i de la forma i voluntat de ser d'una ciutat.

Així, el nomenclàtor, es constitueix en documentació que ajuda a construir una part de la memòria històrica general, amb una visió de l'evolució dels noms i en particular amb l'interès que poden tenir per a cada ciutadà i per a cada ciutadana les referències al seu carrer.

Diverses persones han treballat i analitzat al llarg del temps el nomenclàtor de la ciutat de Terrassa. L'any 1995 es va publicar el llibre "Els carrers de Terrassa", que va inventariar el conjunt de vials de la ciutat amb la seva informació associada. Ara es fa una posada al dia d'aquell document amb un nou entorn i intentant aprofitar les potencialitats que la tecnologia ens ofereix per tal de facilitar nous lligams i noves perspectives de les dades aportades.L'assignació dels noms als vials

La Comissió del Nomenclàtor d'Espais Públics de Terrassa és un òrgan assessor, de caràcter consultiu, que elabora propostes per a la denominació dels nous vials de la ciutat i, si escau, la modificació dels ja existents.

La Comissió del Nomenclàtor d'Espais Públics de Terrassa està constituïda per representants polítics, tècnics de diverses àrees municipals i altres persones vinculades a la toponímia, l'onomàstica, la llengua, la geografia i la història de la ciutat.

Configuració de la comissió:

El procediment de denominació dels espais públics es pot iniciar a proposta de qualsevol òrgan municipal o bé a petició d'alguna entitat pública o privada, d'una agrupació de veïns o de particulars, mitjançant un escrit de sol·licitud a qualsevol dels registres de l'Ajuntament, acompanyat dels documents que fonamentin la petició. Si la Comissió del Nomenclàtor la considera justificada, aprovarà la sol·licitud i redactarà la proposta de decret, que inclourà la definició de l'espai, la denominació i el text que cada nou rètol haurà de contenir

En el cas que la petició de denominació indiqui un nom i un emplaçament que es consideren viables, la Comissió elaborarà la proposta de decret corresponent. Si la sol·licitud no inclou un emplaçament concret, la Comissió proposarà un espai adequat per denominar o, si no n'hi ha cap, s'incorporarà el nom demanat a la borsa de futures denominacions.

Per tal de facilitar la formulació de les propostes, s'estableixen els següents criteris generals definits a l'annex del Decret 1431/2023 de 27/02/2023:

 1. Incorporar al Nomenclàtor els noms dels llocs, dels personatges, dels oficis, dels fets i dels objectes que hagin contribuït, des de la perspectiva local, del país o universal, a la causa del progrés de Terrassa i de la humanitat, en els àmbitssocial, cultural i polític, i que, en definitiva, formen part de la nostra vida col·lectiva, de la memòria històrica i dels senyals d'identitat de la ciutat.
 2. Recuperar la toponímia local i tradicional: rieres, camins, masies, muntanyes...
 3. Defugir les duplicitats i evitar les denominacions que, tot i que siguin diferents, per la seva similitud gràfica o fonètica puguin induir a confusió. En el cas que la Comissió consideri d'interès ciutadà honorar un nom semblant a un altre d'existent, es vetllarà perquè la tipologia de l'espai sigui diferent, per evitar confusions.
 4. Garantir la paritat de gènere tot incorporant noms de personatges femenins que s'ajustin a l'apartat a) anterior en els casos en què la Comissió pugui escollir el nom.
 5. En el cas que s'hagi donat de baixa el nom d'un espai o hagi desaparegut físicament per remodelacions del sector, no donar-lo a un altre vial de la ciutat, per evitar els inconvenients que pot representar per als registres notarials i cadastrals.
 6. Donar noms adients a la importància i la vitalitat del carrer.
 7. Adequar les denominacions dels espais als Criteris per a la toponímia d'àmbit municipal, establerts per la Comissió de Toponímia de Catalunya.
 8. No incorporar al Nomenclàtor cap nom de persona en vida. Per tal de dotar la decisió d'una major perspectiva històrica, la incorporació al Nomenclàtor de noms de personatges no es farà, en principi, fins que hagin transcorregut cinc anys des del seu decés.
 9. Tendir tant com es pugui a l'homogeneïtat temàtica dels noms dels vials, de manera que en faciliti la localització per sectors.
 10. Evitar els canvis de denominació que no siguin estrictament necessaris o que entrin en conflicte amb alguna de les directrius anteriorment exposades.
 11. Quan la proposta es refereixi a un personatge de l'àmbit local, la Comissió n'haurà d'informar els familiars.
 12. Memòria democràtica (Llei 20/22, de 19 d'octubre, de memòria democràtica). Complir amb la normativa vigent en matèria de memòria històrica, així com vetllar perquè el Nomenclàtor no reprodueixi ni perpetuï situacions d'abús o d'injustícia, o enalteixi els que en foren responsables; i, si escau, que el Nomenclàtor contribueixi en la mesura del possible a la justícia, la veritat i la reparació de les víctimes d'aquestes situacions.

  La Comissió del Nomenclàtor podrà actuar d'ofici o a instàncies d'un particular o entitat valorant o no la retirada d'algun nom o episodi que entri en contradicció amb els valors de justícia, veritat i reparació anteriorment citats.

Les sol·licituds es poden presentar mitjançant la Seu electrònica de l'Ajuntament de Terrassa.

Cal que, en la mesura del possible, les sol·licituds estiguin argumentades, documentades i s'acreditin els recolçaments amb els quins compta.

  - Tràmit a la Seu electrònica