PONT PASSAREL.LA DE JOSEP LLIMONA5942
Pont per a vianants que és la continuació del carrer de Josep Llimona.
NumeracióLongitud
Senars, del 1 al 1
65 metres
Districte(s)Barri(s)Codi postal
EVOLUCIÓ HISTŇRICA DEL NOM
Data altaData baixaNom del vialObservacions
 05-06-2018     PONT PASSAREL.LA DE JOSEP LLIMONA