PONT DE DOM BOSCO5947
Pont que passa per sobre del transvasament de la riera del Palau que connecta els trams del carrer de Dom Bosco.
NumeracióLongitud
Senars, del 1 al 1
31 metres
Districte(s)Barri(s)Codi postal
EVOLUCIÓ HISTŇRICA DEL NOM
Data altaData baixaNom del vialObservacions
 05-06-2018     PONT DE DOM BOSCO