PONT D'ANTON FRANCH5954
Pont que passa per sobre del transvasament de la riera del Palau i que connecta els trams del carrer d'Anton Franch.
NumeracióLongitud
Senars, del 1 al 1
35 metres
Districte(s)Barri(s)Codi postal
EVOLUCIÓ HISTŇRICA DEL NOM
Data altaData baixaNom del vialObservacions
 05-06-2018     PONT D'ANTON FRANCH