PLACETA DE LA DIVERSITAT5956
Aquest nom va ser escollit pels infants de l'esplai durant una activitat d'Aprenentatge i Servei que es va dur a terme el mes de maig de 2019.
NumeracióLongitud
Sense numeració 147 metres
Districte(s)Barri(s)Codi postal
EVOLUCIÓ HISTŇRICA DEL NOM
Data altaData baixaNom del vialObservacions
 21-01-2021     PLACETA DE LA DIVERSITAT