PLACETA DEL CENTRE MČDIC5957
En honor a l'edifici de Josep Maria Coll i Bacardí que era situat a l'immoble del carrer de Sant Qirze, número 2, inagurat el 1916 ii enderrocat els anys 50, malgrat l'oposició ciutadana.
NumeracióLongitud
Sense numeració 27 metres
Districte(s)Barri(s)Codi postal
EVOLUCIÓ HISTŇRICA DEL NOM
Data altaData baixaNom del vialObservacions
 21-01-2021     PLACETA DEL CENTRE MČDIC