PLAÇA DE HEDY LAMARR5958
Hedy Lamarr
Actriu, científica i inventora
Viena, 1914 - Orlando, Florida, 2000

Va patentar un sitema de codificació secreta de transmissions de ràdió de màxima seguretat, que s'ha fet servir per al desenvolupament de la telefonia mòbil i per als sistemes de comunicació en xarxa sense fils (Wi-Fi).

El nom és el resultat d'un procés d'elecció portat a terme a les universitats de la ciutat, amb l'objectiu de visibilitzar el paper e les dones al llarg de lahistòria en el camp de la ciència i la tecnologia.
NumeracióLongitud
Sense numeració 205 metres
Districte(s)Barri(s)Codi postal
EVOLUCIÓ HISTÒRICA DEL NOM
Data altaData baixaNom del vialObservacions
 25-01-2021     PLAÇA DE HEDY LAMARR