PASSATGE DE CASTELLÓ5959
Municipi i província del País Valencià
NumeracióLongitud
Sense numeració 96 metres
Districte(s)Barri(s)Codi postal
EVOLUCIÓ HISTÒRICA DEL NOM
Data altaData baixaNom del vialObservacions
 25-01-2021     PASSATGE DE CASTELLÓ